Przejdź do strony: Mieszkania start
Przejdź do strony: Etapy zajezdni
Przejdź do strony: Wybierz mieszkanie
Przejdź do strony: Lista mieszkań
Przejdź do strony: Standard wykończenia inwestycji

Informacje prawne

ODSTĄPIENIA NABYWCY:

Nabywca może odstąpić od Umowy w przypadku:

 1. wzrostu Ceny Lokalu w skutek podwyżki VAT,
 2. wystąpienia różnicy między  rzeczywistą a projektowaną powierzchnią użytkową Lokalu o ponad 2%,
 3. w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy Deweloperskiej jeżeli:
  • Umowa ta nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy deweloperskiej;
  • informacje zawarte w tej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy deweloperskiej;
  • Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy deweloperskiej Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami;
  • informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy;
  • Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy deweloperskiej.
 4. nieprzeniesienia na Nabywcę własności Lokalu, w terminie określonym w Umowie i bezskutecznego upływu 120 dniowego termin na przeniesienie własności Lokalu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU:

Deweloper jest:

* właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę numer 50/2 o obszarze 0,3744 ha, Poznaniu, ulicy Zwierzynieckiej numer 28 objętej księgę wieczystą PO1P/00242926/9

* współwłaścicielem w udziale 3145/3618 części nieruchomości stanowiącej działkę numer 51/2, o obszarze 0,3244 ha, położonej w Poznaniu, objętej księgą wieczystą PO1P/00111065/8, której drugim współwłaścicielem jest nadto Miasto Poznań,

- Deweloper planuje zawrzeć z Miastem Poznań w terminie do 28 lutego 2016 roku umowę zniesienia współwłasności powyższej nieruchomości i nabycia na wyłączność działki numer 51/2, która zostanie następnie połączona w jednej księdze wieczystej z działką numer 50/2.

INFORMACJE O INWESTYCJI:

Na działkach numer 50/2 i 51/2 położonych w Poznaniu, w rejonie ulic Zwierzynieckiej, Kraszewskiego i Sienkiewicza, Deweloper realizuje budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z lokalami handlowymi i usługowymi zlokalizowanymi na parterze, ze wspólną halą garażową w podziemiu, stanowiące I etap inwestycji obejmującej w całości budowę nowego osiedla mieszkaniowego w sercu Poznania, w klimatycznym kwartale ulic Gajowej, Sienkiewicza, Kraszewskiego i Zwierzynieckiej w Poznaniu, na terenie najstarszej zajezdni tramwajowej w Poznaniu.

 

Recent Photos